Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από πενήντα (50) άτομα, σύμφωνα με το Π.Δ. 17/1996, έχουν την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζόμενους τους. Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους τους έχουν επίσης και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με μόλυβδο, μονομερές βινυλοχλωρίδιο, βενζόλιο, αμίαντο, καρκινογόνες ουσίες και βιολογικούς παράγοντες, έστω αν απασχολείται ένας μόνο εργαζόμενος Ο Ιατρός Εργασίας είναι ο σύμβουλος του εργοδότη σε θέματα υγιεινής της εργασίας. Η άσκηση της Ιατρικής της Εργασίας από Ιατρούς με την Ειδικότητα του Ιατρού Εργασίας εξασφαλίζει την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών, τη μείωση του απουσιών και την προαγωγή υγείας των εργαζομένων, με οφέλη τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και για τις επιχειρήσεις.