Σύμφωνα με τους νόμους 1568/85,3144/2003 και 3850/2010 και τα Π.Δ. 294/88,396/94,16/96,17/96 και 159/99

 

 1. Συντάσσει μαζί με τον Τεχνικό Ασφαλείας σε συνεργασία με τον εργοδότη και την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας την Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και την κοινοποιεί στον εργοδότη και στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας.
 2. Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη,στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους,γραπτά ή προφορικά σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.Τις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων.Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. Ειδικότερα ο Γιατρός Εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
  Α.Σχεδιασμού,προγραμματισμού,τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας,κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων,σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
  Β.Λήψης μέτρων προστασίας,κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.
  Γ.Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας,εργονομίας και υγιεινής της εργασίας,της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  Ακόμη ο Γιατρός Εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων.Για τον σκοπό αυτό επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη,προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλέιψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.Στα καθήκοντά του συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας.
 3. Επιβλέπει την συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,ενημερώνει τους εργαζομένους και την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους,για τους τρόπους πρόληψης τους και τους εκπαιδεύει αντίστοιχα.
 4. Συμβουλεύει σε περιπτώσεις αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας,προσωρινά ή μόνιμα,καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία,ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους,μετά την πρόσληψή τους,περιοδικά,μετά την αλλαγή θέσεως εργασίας ή την τροποποίηση της υπάρχουσας με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας ή μεθόδου,μετά από ατύχημα του εργαζόμενου ή οποιαδήποτε μεταβολή στις ικανότητες του εργαζόμενου να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του,πριν από την τοποθέτηση του σε εργασία που συνεπάγεται έκθεση σε παράγοντες κατά την έννοια του νόμου 1568/85 καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων,όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία,αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων στον ατομικό ιατρικό φάκελο και το ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του κάθε εργαζόμενου και φυλάσει τα άνω αρχεία σε κατάλληλο χώρο της επιχείρησης σύμφωνα με τους κανόνες τήρησης του ιατρικού απορρήτου. Για τον εργοδότη εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και του την κοινοποιεί.Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου και μπορεί να ελεγχθεί από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας,για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.
 5. Σε περίπτωση έκθεσης εργαζομένων σε παράγοντες κατά την έννοια του νόμου 1568/85 ο Γιατρός Εργασίας συμβουλεύει τον εργοδότη για τα μέτρα αποφυγής ή ελαχιστοποίησης της έκθεσης,ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των μετρήσεων και συμβουλεύει τον εργοδότη σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων.Συμμετέχει στην ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους της εργασίας με παράγοντες,τον καθορισμό των μέτρων πρόληψης και την αντίστοιχη εκπαίδευση των εργαζομένων. Ο Γιατρός Εργασίας τηρεί κατάλογο των εργαζομένων που εκτίθενται ανά παράγοντα,προβαίνει στον ιατρικό τους έλεγχο πριν την τοποθέτησή τους στην αντίστοιχη θέση εργασίας, περιοδικά,μετά την αλλαγή θέσεως εργασίας ή την τροποποίηση της υπάρχουσας με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας ή μεθόδου καθώς και μετά από ατύχημα του εργαζόμενου ή μεταβολή στις ικανότητες του εργαζόμενου να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και ενημερώνει τους ιατρικούς φακέλους. Ακόμα τηρεί βιβλίο καταχώρησης των συλλογικών ανώνυμων αποτελεσμάτων των βιολογικών εξετάσεων ενδεικτικών της έκθεσης όταν προβλέπονται τέτοιες εξετάσεις. 
 6. Όταν απαιτείται η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας διατυπώνει εγγράφως με τον Τεχνικό Ασφαλείας την γνώμη του για το ποια Μέσα είναι τα πιο πρόσφορα να επιλεγούν.Συμβουλεύει εργαζόμενους και εργοδότη για την σωστή χρήση των Μέσων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους,τις οδηγίες χρήσης,τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούνται κατά την χρήση,την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης για την προστασία της υγείας του προσωπικού,τον τρόπο φύλαξης τους,τις οδηγίες χρήσης σε έκτακτα περιστατικά.Αν απαιτείται διοργανώνει ασκήσεις χρήσης των Μέσων για την εκπαίδευση του προσωπικού.
 7. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία,αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. 
 8. Αναγγέλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
 9. Οργάνωση υπηρεσίας παροχής Πρώτων Βοηθειών και εκπαίδευση των εργαζομένων που είναι υπεύθυνοι για την παροχή των Πρώτων Βοηθειών σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96.Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με πάνω από 100 άτομα προσωπικό ή αν αυτό απαιτείται από την φύση της εργασίας οργανώνεται και ειδικός χώρος Πρώτων Βοηθειών με την εκπαίδευση εργαζομένων για αυτό τον σκοπό σύμφωνα με το Π.Δ. 16/96. 
 10. Επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 
 11. Σε περίπτωση ατυχήματος καταχωρεί τις υποδείξεις του μαζί με τον Τεχνικό Ασφαλείας στο βιβλίο υποδείξεων για την αποτροπή νέου ατυχήματος.
 12. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας,όπου εδρεύει η επιχείρηση.
 13. Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της επιχείρησης ανά τρίμηνο.
 14. Γνωστοποίηση στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ της σύμβασης του Ι.Ε. με την επιχείρηση με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στοιχεία.
 15. Μετά από κοινή συμφωνία εργοδότη και Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας κατανέμει τον ετήσιο χρόνο παρουσίας στην επιχείρηση ανά μήνα και αναρτά τα στοιχεία του και τις ώρες παρουσίας στην επιχείρηση στους πίνακες καταστάσεως εργασίας και στους πίνακες του χώρου εργασίας.